Regulamin Festiwalu Trisity###5

 1. Definicje
  1. Przedmiotem niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem, są zasady uczestnictwa i organizacji wydarzenia artystycznego pod nazwą: Trójmiejski festiwal sitodruku trisity vol.5 2022, zwanego dalej Festiwalem.
  2. Organizatorami wydarzenia są:
   Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, adres: Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, NIP: 5830009346, REGON: 000275820
   oraz
   Fundacja „Morze” z siedzibą w Gdańsku, adres: Al. Wojska Polskiego 56/7, 80-268 Gdańsk, NIP: 5842782980, REGON: 38300743600000
   zwani dalej łącznie Organizatorem.
  3. Regulamin obowiązuje od 23 sierpnia 2022 roku.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Festiwal będzie odbywać się w terminie od 29 sierpnia do 20 grudnia w centrum kulturalnym tuBaza, aleja Zwycięstwa 291 w Gdyni, jak również w jego ramach może się odbyć niżej wskazana wystawa w Zbrojowni Sztuki na ASP w Gdańsku.
  2. Celem Festiwalu jest:
   • zderzenie twórców reprezentujących różne style i korzystających z odmiennych środków wyrazu z techniką sitodruku czyli serigrafii,
   • integracja środowiska twórców,
   • prezentacja powstałych prac w postaci wystawy zbiorowej organizowanej w galerii w tuBazie w Gdyni oraz w Zbrojowni Sztuki na ASP w Gdańsku.
 3. Uczestnictwo w Festiwalu
  1. Udział w Festiwalu może brać osoba, która spełni wymogi określone przez Organizatora w niniejszym Regulaminie. 
  2. Osoby biorące udział w Festiwalu zostaną wyłonione w procedurze konkursowej.
  3. Osoba wyłoniona w procedurze konkursowej, której projekt sitodruku został zakwalifikowany do Festiwalu, zwana jest w niniejszym Regulaminie Uczestnikiem.
  4. Niżej opisana procedura konkursowa ma na celu wyłonienie prac (projektów sitodruków), które następnie będą zrealizowane w technice sitodruku w pracowni sitodruku w Gdyni w obecności i współudziale wyłonionych Uczestników.
  5. Zgłaszanie swojej chęci uczestnictwa w Festiwalu będzie możliwe w okresie od 29 sierpnia 2022 do 26 września 2022 roku włącznie (do godz. 23:59) na podstawie następujących kryteriów:
   • zgłoszenia mogą składać aktywnie działający twórcy z udokumentowanym dorobkiem artystycznym oraz studenci wyższych uczelni artystycznych.
   • zgłaszający się twórca w chwili zgłoszenia musi być osobą pełnoletnią, fizyczną oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
   • zgłoszenie udziału w Festiwalu następuje poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej Festiwalu www.trisity.art
   • zgłaszający dołącza do formularza projekt sitodruku, który zgłasza do konkursu i który ma być przeznaczony do realizacji w technice sitodruku w czasie Festiwalu. Opis koniecznych parametrów plików projektów sitodruku i sposobu ich opisania jest następujący:
   • do formularza należy zamieścić wglądówkę pracy w formacie A4 w jpg, 300dpi
   • dodatkowo zgłaszający w razie wyłonienia do realizacji pracy musi dysponować dużym plikiem spełniającym poniższe kryteria: plik w formacie b2 (50x70cm) pion lub poziom, 300dpi, składający się z maks. 2 warstw kolorystycznych, pdf, tiff lub psd,
   • projekt musi składać się z maksymalnie 2 kolorów wybranych (z 3 zaproponowanych przez Organizatora; dopuszcza się również projekty wykorzystujące tylko jeden kolor). Informacja o kolorach zostanie zamieszczona na ww. stronie Festiwalu,
   • pliki nie muszą być przygotowane specyficznie pod technikę sitodruku – nie ma obowiązku separacji lub rastrowania, proces ten zostanie przeprowadzony indywidualnie z każdym z wyłonionych Uczestników,
   • plik powinien być opisany zgodnie ze wzorem: Nazwisko_Imię_Tytuł.tiff (pdf. jpg).
  6. Wysyłając zgłoszenie zgłaszający potwierdza, że posiada niczym nieobciążone pełne prawa autorskie do  prac zgłoszonych do uczestnictwa i prezentacji na Festiwalu i wyraża zgodę na to, aby praca była przedmiotem obrad Jury.
  7. Wysłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu w postaci wypełnienia formularza jest jednoznaczne z akceptacją i zobowiązaniem wobec Organizatora do zastosowania się do postanowień Regulaminu.
  8. Wysyłając zgłoszenie zgłaszający potwierdza autentyczności danych osobowych udostępnionych Organizatorowi. 
  9. Organizator ma prawo nie rozpatrywać zgłoszeń, które nie będą spełniały określonych w Regulaminie wymogów.
  10. Ostateczne zakwalifikowanie zgłaszającego do udziału w Festiwalu jako Uczestnik odbędzie się w następujący sposób:  
   • Podjęcie przez Organizatora decyzji o zakwalifikowaniu Uczestnika, o czym ten ostatni zostanie powiadomiony e-mailem (na adres wskazany w formularzu) do dnia 30 września 2022 roku,  
   • Ostateczna lista wyłonionych Uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Festiwalu, nie później niż do dnia 30 września 2022 roku.
  11. Podjęcie przez Organizatora decyzji o zakwalifikowaniu do Festiwalu odbędzie się w następujący sposób:
   • Zgłoszone do Festiwalu projekty sitodruków zostaną̨ ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w składzie:
    • Mateusz Żywicki – Kurator Festiwalu, prezes Fundacji ”Morze”
    • dr hab. Katarzyna Łukasik,
    • dr Jakub Stępień (Hakobo)
    • dr hab. Mariusz Waras (M–City)
   • Organizator zastrzega możliwość zmiany składu Jury bez konieczności zmiany Regulaminu.
   • Jury dokona oceny pod kątem następujących kryteriów:
    • spełnienie przez zgłaszającego i projekt wymogów Regulaminu,
    • ogólne cechy projektu takie jak: estetyka wizualna, oryginalność i pomysłowość oraz poziom artystyczny pracy, możliwość przełożenia na sitodruk
    • doświadczenie w realizacji dzieł artystycznych i dorobek twórcy
   • Na podstawie decyzji Jury zostanie wyłoniona przez Organizatora lista Uczestników biorąca udział w tegorocznej edycji Festiwalu.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia części Uczestników honorowych poza formułą konkursową. Organizator zastrzega możliwość zmiany listy Uczestników w przypadku rezygnacji przez danego Uczestnika lub innych okoliczności uniemożliwiających mu udział w Festiwalu.
  13. Decyzje Jury i Organizatora są ostateczne. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 4. Prawa autorskie i realizacja sitodruków w ramach Festiwalu
  1. Wraz z publikacją przez Organizatora ostatecznej lista wyłonionych Uczestników, Uczestnik, na mocy Regulaminu, udziela Organizatorowi (każdemu z organizatorów odrębnie) licencji do korzystania z projektu sitodruku zgłoszonego do Festiwalu poprzez przesłanie odpowiedniego formularza, na następujących polach eksploatacji:
   • realizacja prac sitodrukowych w jednym nakładzie maksymalnie do 36 kopii realizowanych podczas Festiwalu, 
   • wytworzenia jednego cyfrowego zapisu NFT z odbitki sitodruku sygnowanej nr 0,
   • zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
   • wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera, 
   • rozpowszechnianie utworu online i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń,
   • używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Festiwalu lub Organizatora - drukowanych i cyfrowych,
   • używanie w publicznych prezentacjach,
   • używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych dotyczących Festiwalu lub Organizatora,
   • używanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych dla sponsorów i partnerów Festiwalu, wykorzystywanych następnie przez te podmioty, Organizatora lub uprawnione osoby trzecie,
   • najem, użyczenie, wystawienie, wprowadzenie do obrotu, w tym sprzedaż.
  2. zakresie powyższej licencji Uczestnik wyraża zgodę na opracowanie przez Organizatora zgłoszonego przez Uczestnika projektu sitodruku poprzez dostosowanie projektu do celu realizacji prac sitodrukowych i cyfrowego zapisu NFT z odbitki sitodruku sygnowanej nr 0 i realizację prac sitodrukowych i zapisu NFT, jak również zgodę Uczestnika na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora ze zrealizowanych prac sitodrukowych i zapisu NFT z odbitki sitodruku sygnowanej nr 0 – w szczególności na polach eksploatacji wskazanych powyżej.  Uczestnik udziela Organizatorowi uprawnienia do dalszego wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z projektu sitodruku, prac sitodrukowych i zapisu NFT, w szczególności przez sponsorów i partnerów Festiwalu w materiałach dotyczących Festiwalu bądź współpracy z Organizatorem (również jeśli autorem tych materiałów jest Organizator), na polach eksploatacji wskazanych w punkcie 4.1.
  3. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z projektu sitodruku w zakresie uzyskanej licencji.
  4. Licencja jest udzielona Organizatorowi nieodpłatnie.
  5. Uczestnik udziela powyższej licencji na następujący okres: pięć lat, a po upływie tego terminu licencja będzie uważana za udzieloną na czas nieoznaczony.
  6. Ponadto Uczestnik upoważnia Organizatora do: wynikających ze zgód Uczestnika wyrażonych w Regulaminie modyfikacji projektu; decydowania o pierwszym udostępnieniu projektu na cele pracy sitodrukowej i NFT (lub w ogóle, jeśli projekt nie był wcześniej udostępniany publicznie) i powstałego na jego podstawie sitodruku publiczności. Uczestnik zobowiązuje się realizować przysługujące mu prawa autorskie osobiste z uwzględnieniem powyższych ograniczeń.
  7. Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania udzielonej licencji jak również do niecofania udzielonych powyżej zgód. 
  8. Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, iż w okresie obowiązywania licencji nie będzie wykorzystywał projektu sitodruku do realizacji prac sitodrukowych – z wyłączeniem ich realizacji na mocy niniejszego Regulaminu.
  9. Uczestnik zapewnia, że eksponowane prace nie będą naruszały praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, Uczestnik zwróci Organizatorowi koszty poniesione w związku z ewentualnym skierowaniem przeciwko niemu/nim roszczeń odszkodowawczych, zwalniając tym samym Organizatorom od wszelkich zobowiązań, jakie mogą powstać z tego tytułu.
  10. Uczestnictwo w Festiwalu jest nieodpłatne, koszty realizacji prac sitodrukowych wykonanych na podstawie projektów Uczestników oraz koszty wystaw pokrywa Organizator.
  11. Każdy uczestnik zobowiązuje się stawić się osobiście w pracowni sitodruku w tuBazie w Gdyni (al. Zwycięstwa 291) w dniu realizacji swojej pracy w formie sitodruku.
   Data realizacji prac sitodrukowych w pracowni może zostać wybrana do dnia 4 października 2022 przez Uczestnika z przedziału dat zamieszczonych w terminarzu przesłanym Uczestnikom. Każdy Uczestnik otrzyma możliwość zapisania się na wybrany przez siebie termin z puli dostępnych terminów. Jeśli Uczestnik nie wybierze terminu w wyznaczonym czasie zostanie wyznaczony mu termin przez Organizatora. Wybrany termin staje się obowiązkowy i jest niezmienny.
  12. Uczestnicy zobowiązują się do zastosowania wszelkich uwag obsługi pracowni sitodruku, w tym do zapewnienia należytej drożności dróg ewakuacyjnych czy innych kwestii związanych z bezpieczeństwem.
  13. Prace sitodrukowe zostaną wytworzone przez Organizatora w nakładzie do 36 kopii.
  14. Prace sitodrukowe  z momentem ich wytworzenia  (bez względu na to, czy Uczestnik brał udział przy ich realizacji) pozostają własnością jednego z organizatorów – Fundacji „Morze”, przy czym Uczestnik może otrzymać połowę zrealizowanych kopii. W przypadku jeśli Uczestnik nie odbierze przysługujących mu kopii prac sitodrukowych w terminie 6 miesięcy od terminu realizacji prac, prace, co do których Uczestnik miał prawo otrzymać, pozostają własnością jednego z organizatorów – Fundacji „Morze”. 
  15. Organizator może wykonać plik cyfrowy w postaci zapisu NFT z odbitki (pracy sitodrukowej) sygnowanej nr 0. Zapis NFT pozostaje własnością Fundacji „Morze”.
  16. Fundacja „Morze” zastrzega sobie prawo do sprzedaży we własnym imieniu prac sitodrukowych i NFT.  Ewentualny dochód ze sprzedaży NFT zostanie podzielony w proporcji 50/50 pomiędzy Uczestnika a Fundację „Morze”, odliczając, występujące po stronie Organizatora, koszty wytworzenia i koszty transakcyjne (to jest w szczególności prowizja giełdy NFT, koszty transakcyjne umieszczenia zapisu NFT w sieci blockchain i  przetransferowania zapisu NFT do kupującego, pozostałe koszty związane z realizacją i wprowadzeniem na rynek zapisu NFT). Dochód ze sprzedaży prac sitodrukowych będzie należny Fundacji „Morze”, chyba że ta zadecyduje inaczej.
  17. Organizator planuje zorganizowanie, w ramach Festiwalu, wystaw prac sitodrukowych w szczególności w galerii w tuBazie w Gdyni, w Zbrojowni Sztuki na ASP w Gdańsku oraz w innych miejscach – przy czym do Organizatora należy podjęcie decyzji czy takie wystawy/wystawa się odbędą i w jakim terminie. 
  18. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania się do harmonogramu ustalonego na czas trwania Festiwalu, w szczególności powinien przesłać Organizatorowi we wskazanym przez niego terminie duży plik projektu o cechach jak wskazano w punkcie 3.5 Regulaminu. Harmonogram zostanie opublikowany na stronie Festiwalu w dniu ogłoszenia wyników naboru Uczestników Festiwalu.
  19. Uczestnicy - autorzy prac eksponowanych na Festiwalu udzielają nieodpłatnej zgody na zamieszczenie zdjęć prac autorskich w materiałach drukowanych oraz źródłach internetowych na potrzebę promocji Festiwalu, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Fundacji „Morze” w mediach tradycyjnych, elektronicznych i społecznościowych i innych materiałach stworzonych na potrzebę promocji i informacji o Festiwalu oraz w materiałach wykorzystywanych przez sponsorów i partnerów Festiwalu (w tym takich, których autorem jest Organizator), które mogą być przez nich wykorzystywane i upubliczniane.
  20. Organizator ma możliwość zaprezentowania w formie filmu lub pokazu zdjęć autorskich materiałów dotyczących procesu tworzenia lub powstawania prac (sitodruku na podstawie wyłonionego projektu) w pracowni wraz z wizerunkiem Uczestnika, w szczególności na potrzeby sponsorów i partnerów Festiwalu.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji w całym czasie Festiwalu i naboru do niego, czy zgłaszający lub Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W tym celu może żądać od zgłaszającego lub Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 
  2. Organizator może wykluczyć Uczestnika w każdym momencie z udziału w Festiwalu w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych w trakcie zgłaszania udziału, jak i w czasie trwania Festiwalu. 
  4. Organizator – to jest  Fundacja „Morze” i Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest wierzycielem solidarnym zobowiązań Uczestnika wynikającym z niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieujętych w Regulaminie decyzję podejmuje Organizator.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Uczestników na stronie internetowej Festiwalu.
  8. Organizator może odwołać Festiwal lub zmienić terminy jego organizacji.
  9. Wszelkie zapytania dotyczące przebiegu wyboru prac do Festiwalu i pozostałych postanowień Regulaminu należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: halo@morze.design.
  10. W przypadku sporów dotyczących Regulaminu lub zgłoszenia bądź uczestnictwa w Festiwalu, rozstrzygać je będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Fundacji „Morze”.